PROJEKTY TYPOWE - ARQiteka Biuro Projektowe,architekt,biuro projektowe,Malbork,Tczew,Sztum,Kwidzyn,Elbląg,adaptacje,inwentaryzacje,projekty,przebudowy

Idź do spisu treści

Menu główne:

PROJEKTY TYPOWE

Adaptacja projektu typowego  polega na jego dostosowaniu do uwarunkowań lokalnych zgodnie z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Weryfikujemy zakupione przez Państwa  projekty  pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz warunkami  zawartymi  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami).

Etapy konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę:

1. Skompletowanie dokumentów formalno – prawnych:
- Kopia mapy zasadniczej ( tzw. mapa do celów informacyjnych) – Wydział Geodezji w Starostwie Powiatowym / Urzędzie Miejskim
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu miejscowego decyzja o warunkach zabudowy– Wydział Architektury i Urbanistyki w Urzędzie Gminy / Urzędzie Miejskim
- Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu– Wydział Geodezji w Starostwie Powiatowym / Urzędzie Miejskim
- Wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich– Wydział Geodezji w Starostwie Powiatowym / Urzędzie Miejskim


2. Wybór projektu – zalecana konsultacja z architektem
Zweryfikowanie projektu pod kątem zgodności z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy – między innymi  kształt dachu, kąt nachylenia połaci, układ kalenicy, wysokość budynku, ilość kondygnacji, linie zabudowy, maksymalna powierzchnia zabudowy, minimalna powierzchnia  biologicznie czynna  

3. Skompletowanie dokumentów formalno – prawnych niezbędnych do wykonania projektu budowlanego:
- Mapa sytuacyjno – wysokościowa (tzw. mapa do celów projektowych) – uprawniony  geodeta
- Badania geotechniczne gruntu – uprawniony geotechnik
- Warunki techniczne dostawy mediów – zakład energetyczny, wodno-kanalizacyjny, gazowniczy, urząd gminy itp.


4. Sporządzenie adaptacji projektu typowego - uprawniony architekt
W ramach podstawowej adaptacji projektu typowego wykonujemy:
- Projekt zagospodarowania terenu
- Dostosowanie projektu konstrukcyjnego do lokalnych warunków gruntowo - wodnych i klimatycznych
- Zmiany adaptacyjne budynku –  zakres dozwolonych zmian znajduje się w projekcie typowym (zmiany wykraczające poza dozwolony zakres wymagają zgody autora projektu)
- Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i opinii
oraz w zależności od potrzeb:
- Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej
- Adaptacja projektów instalacji wewnętrznych do warunków podłączenia do zewnętrznych sieci infrastruktury technicznej
- Decyzja o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej

Na zlecenie wykonujemy również dodatkowy zakres prac projektowych:
- Projekt przyłącza do zewnętrznej sieci wodociągowej, projekt lokalnego ujęcia wody
- Projekt przyłącza do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości, projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków
- Projekt przyłącza do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, projekt przyłącza kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do studni chłonnych
- Projekt przyłącza do zewnętrznej sieci gazowej, projekt przyłącza gazu do podziemnego lub nadziemnego zbiornika gazu
- Projekt przyłącza do sieci elektroenergetycznej

- Projekt zjazdu z drogi publicznej oraz obsługi komunikacyjnej uzgodniony we właściwym urzędzie

- Dostosowanie projektu typowego do rozwiązań energooszczędnych


Dopiero po wykonaniu adaptacji cała dokumentacja staje się PROJEKTEM BUDOWLANYM stanowiącym podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego